معرفی برخی فعالیت های سازمان

معرفی برخی فعالیت های سازمان

مصاحبه رادیویی دکتر نوروزی

مصاحبه رادیویی دکتر نوروزی

نقش فعالیت هلدینگ کشاورزی سازمان کوثر در اقتصاد مقاومتی کارشناس: دکتر مجتبی نوروزی(مدیرعامل گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر)
مصاحبه رادیویی دکتر صالحی
برنامه گنج و رنج رادیو اقتصاد

مصاحبه رادیویی دکتر صالحی

بررسی سازمان اقتصادی کوثر- تاریخچه تاسیس آبزی اکسیر کوثر کارشناس: میثم صالحی(مدیرعامل آبزی اکسیر کوثر)
مصاحبه رادیویی دکتر ورزشکار
برنامه گنج و رنج رادیو اقتصاد

مصاحبه رادیویی دکتر ورزشکار

فعالیت سازمانی اقتصاد کوثر کارشناس: احمد ورزشکار(مدیرکل مجامع و امور بودجه سازمان اقتصادی کوثر)
کلیپ بزرگداشت روز شهید

کلیپ بزرگداشت روز شهید

قبلی۲