برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قرآن در رشته‌های قرائت، حفظ و مفاهیم و اذان
چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی در سطح سازمان

برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قرآن در رشته‌های قرائت، حفظ و مفاهیم و اذان

استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی، مصداق بارز امر به معروف و دعوت به خوبی ها؛ و نهی از مصرف کالای خارجی و نفی از وابستگی به غرب، مصداق عینی نهی از منکر است.
دکتر مالک رحمتی در آئین نکوداشت هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر گفت:

استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی، مصداق بارز امر به معروف و دعوت به خوبی ها؛ و نهی از مصرف کالای خارجی و نفی از وابستگی به غرب، مصداق عینی نهی از منکر است.

قبلی۵