پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

فرم

نام ایثارگر:
نام خانوادگی ایثارگر:
تاریخ تولد:
تاریخ جانبازی:
درصد جانبازی:
نام منطقه عملیاتی:
نام عملیات :
عملیاتی که ایثارگر معزز به افتخار جانبازی نائل شدند.
نام و نام خانوادگی ثبت کننده اطلاعات:
نسبت با ایثارگر:
شماره تلفن همراه:
نشانی الکترونیک (ایمیل):
تصویر پرسنلی ایثارگر:
سایر تصاویر حضور در جبهه: