پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی کارکنان | پرتال سازمانی

خدمات الکترونیکی کارکنان | پرتال سازمانی

پرتال خدمات الکترونیکی سازمان، متشکل از مجموعه ابزار مدیریت ثبت سفارش غذا، خدمات رفاهی مانند باشگاه و بُن ها، مدیریت وظایف محوله سازمانی، پیام رسانی داخلی سازمانی و سایر خدمات سازمانی می‌باشد.